H ROLLEX ABEE, πιστοποιήθηκε για μία ακόμη φορά με EN ISO 9001: 2015, εξασφαλίζοντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά ρολών και εργαλείων βαφής!

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΒΕΕ έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο του  “ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ ”,  μπορεί να υλοποιεί κάθε είδους σχετικού project που μπορεί να της ανατεθεί.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της .

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΒΕΕ

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες με σκοπό την  παραγωγή  ποιοτικών προϊόντων προδιαγεγραμμένων η ειδικών απαιτήσεων των πελατών της όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης αυτών και σε συμφωνία πάντα με τις ισχύουσες  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών  της,  καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς  για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
  • Δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων (υλικοτεχνικό εξοπλισμό-εκπαίδευση-τεχνογνωσία) για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της
  • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων της.
  • Ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της εμφάνισης και της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 και καθώς θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα, την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της , έχει πλήρως εναρμονίσει την λειτουργία της µε τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τις επιχειρήσεις και που έχουν εκπονηθεί από τoν Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) [National Public Health Organization (NPHO)] και έχουν εγκριθεί και νομοθετηθεί από το Ελληνικό Κράτος.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη των στόχων  για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας καθώς και τους πελάτες-εξωτερικούς παρόχους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

 

Αθήνα 09.11.2020

Η διοίκηση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ