H ROLLEX ABEE, πιστοποιήθηκε για μία ακόμη φορά με EN ISO 9001: 2015, εξασφαλίζοντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά ρολών και εργαλείων βαφής!

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΒΕΕ έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο του  “ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ ”,  μπορεί να υλοποιεί κάθε είδους σχετικού project που μπορεί να της ανατεθεί.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της .

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΒΕΕ 

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες με σκοπό την  παραγωγή  ποιοτικών προϊόντων προδιαγεγραμμένων η ειδικών απαιτήσεων των πελατών της όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης αυτών και σε συμφωνία πάντα με τις ισχύουσες  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών  της,  καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η τήρηση των παραπάνω αρχών είναι απολύτως επιβεβλημένη , ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να δραστηριοποιείται με επιτυχία τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία θεωρεί ότι η ποιότητα αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων της και έχει θέσει σαν βραχυπρόθεσμο στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των προιόντων της , ενώ μακροπρόθεσμο στόχο της αποτελεί η Ολική Ποιότητα.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς  για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα ενώ παρακολουθεί τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις , τις προσδοκίες των πελατών και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά. Οι στόχοι που θέτει καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων (υλικοτεχνικό εξοπλισμό-εκπαίδευση-τεχνογνωσία) για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της γι’αυτό και μεριμνεί για την συνεχή βελτίωση της κατάρτισης και των συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού της και έχει γιατρό εργασίας & τεχνικό ασφαλείας, ενώ ιδαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω:
  α) Φροντίζει για την δημιουργία εργασιακού κλίματος συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας,
  β) την συστηματική εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών λειτουργίας για ελαχιστοποίηση λαθών,
  γ) χρήση καλής ποιότητας υλικών και εξαρτημάτων από αξιόπιστους προμηθευτές,
  δ) τήρηση της κείμενης νομοθεσίας υγιεινής  και ασφάλειας εργασίας.
 • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων της.
 • Ιδιαίτερα προσοχή & σεβασμός στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στα ανακυκλώσιμα υλικά. Η εταιρεία συμμετέχει σε σύστημα ανακύκλωσης όπου,
  α) τα πλαστικά ανακυκλώνονται & επαναχρησιμοποιούνται & ότι δεν είναι αποδεκτό απορρίπτεται σε κάδους ανακύκλωσης,
  β)  το σίδερο που απορρίπτεται από την παραγωγή και διάφορα άλλα σίδερα από τις προμήθειες συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα μέρη και πάει σε εταιρείες ανακύκλωσης σιδήρου,
  γ)   χαρτιά , χαρτόνια , χάρτινες συσκευασίες ανακυκλώνονται,
  δ)   μπαταρίες , η εταιρεία διαθέτει κάδο απόρριψής τους σε συνεργασία με την Αφή,
  ε)  παλέτες σε καλή κατάσταση επιστρέφονται στους προμηθευτές , οι υπόλοιπες δίνονται για καυσόξυλα,
  στ)  βιολογικός καθαρισμός των υγρώ αποβλήτων

Γενικά η εταιρεία προσπαθεί να έχει τα ελάχιστα απορρίματα και αυτά να μην ρυπαίνουν & συνεχώς προσπαθεί το καλύτερο για το περιβάλλον.

Με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές η διοίκηση εξασφαλίζει ότι:

 • Προσδιορίζονται σαφώς οι απαιτήσεις των πελατών και ότι αυτές ικανοποιούνται προσφέροντας τους προιόντα ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους.
 • Υπάρχει πλήρης ενημέρωση των πελατών αναφορικά με τις αλλαγές που αφορούν τα προιόντα και τη διανομή τους.
 • Ανασκοπούνται σε τακτή βάση τυχόν παρατηρήσεις και παράπονα των πελατών και αυτά λαμβάνονται υπόψη ώστε να γίνουν τυχόν διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες και να εισαχθούν στην αγορά νέα προιόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.
 • Υπάρχει τεκμηριωμένο σύστημα ανασκόπησης της ικανοποίησης των πελατών που τα αποτελέσματά του λαμβάνονται υπόψη τόσο για την βελτίωση της ικανοποίσης τους σε μεμονωμένη βάση, όσο και για τη συνολική βελτίωση του παρεχόμενου customer service.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη των στόχων  για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας καθώς και τους πελάτες-εξωτερικούς παρόχους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

 

Αθήνα 12.07.18
Η διοίκηση
ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΗ