ROLLEX - Sustainability

ROLLEX – Sustainability

Βιωσιμότητα

Η αειφόρος παραγωγή είναι η δημιουργία βιομηχανικών προϊόντων μέσω οικονομικά ορθών διαδικασιών που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενώ παράλληλα εξοικονομούν ενέργεια και φυσικούς πόρους. Η βιώσιμη παραγωγή ενισχύει επίσης την ασφάλεια των εργαζομένων, της κοινότητας και των προϊόντων.

  • Η βιωσιμότητα είναι η ικανότητα διατήρησης ή υποστήριξης μιας διαδικασίας με την πάροδο του χρόνου.
  • Η αειφορία συχνά χωρίζεται σε τρεις βασικές έννοιες: οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική.
  • Πολλές επιχειρήσεις και κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί για βιώσιμους στόχους, όπως η μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και η διατήρηση των πόρων.
  • Ορισμένοι επενδυτές υιοθετούν ενεργά επενδύσεις βιωσιμότητας, γνωστές ως «πράσινες επενδύσεις».
  • Οι σκεπτικιστές έχουν κατηγορήσει ορισμένες εταιρείες για «greenwashing», την πρακτική της παραπλάνησης του κοινού ώστε μια επιχείρηση να φαίνεται πιο φιλική προς το περιβάλλον από ό,τι είναι.
Το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας
είναι ο εντοπισμός μιας συγκεκριμένης αδυναμίας

Πως λειτουγεί

Αντίστοιχα, οι βιώσιμες πολιτικές δίνουν έμφαση στη μελλοντική επίδραση οποιασδήποτε δεδομένης πολιτικής ή επιχειρηματικής πρακτικής στον άνθρωπο, στα οικοσυστήματα και στην ευρύτερη οικονομία.

Η ιδέα συχνά αντιστοιχεί στην πεποίθηση ότι χωρίς σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του πλανήτη, θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Καθώς οι ανησυχίες σχετικά με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη ρύπανση έχουν γίνει πιο διαδεδομένες, ο κόσμος έχει στραφεί προς την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και πολιτικών, κυρίως μέσω της εφαρμογής αειφόρων επιχειρηματικών πρακτικών και των αυξημένων επενδύσεων στην πράσινη τεχνολογία.

ROLLEX και Βιωσιμότητα

Η ιδέα της βιωσιμότητας συχνά αναλύεται σε τρεις πυλώνες: οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό — επίσης άτυπα γνωστά ως κέρδη, πλανήτης και άνθρωποι.

Σε αυτήν την ανάλυση, η έννοια της «οικονομικής βιωσιμότητας» εστιάζει στη διατήρηση των φυσικών πόρων που παρέχουν φυσικές εισροές για την οικονομική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανανεώσιμων πηγών όσο και των εξαντλήσεων εισροών.

Η έννοια της «περιβαλλοντικής βιωσιμότητας» προσθέτει μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα υποστήριξης της ζωής, όπως η ατμόσφαιρα ή το έδαφος, που πρέπει να διατηρηθούν για να υπάρξει οικονομική παραγωγή ή ακόμη και η ανθρώπινη ζωή.

Αντίθετα, η κοινωνική βιωσιμότητα εστιάζει στις ανθρώπινες επιπτώσεις των οικονομικών συστημάτων και η κατηγορία περιλαμβάνει προσπάθειες εξάλειψης της φτώχειας και της πείνας, καθώς και για την καταπολέμηση της ανισότητας.