ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ROLLEX ΑΒΕΕ» περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων μας και καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και πρακτική.  Το σύνολο αυτό των κανόνων και αρχών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες μας.
Η ROLLEX επιχειρεί πάντα σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο νόμων, κανονισμών και εσωτερικών πολιτικών. Παρόλα αυτά καθώς αναγνωρίζουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν δύναται να προβλέπει κάθε επιχειρηματική συμπεριφορά, θεωρούμε σημαντικό για όλους τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενούς μας και τους λοιπούς συνεργάτες μας, να κατανοήσουν πλήρως αυτό που αντιπροσωπεύουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. 
Ο συνδυασμός του Κώδικα Δεοντολογίας με τις Αρχές και Αξίες της ROLLEX, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία μας.
Ο Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της ιεραρχικής τους βαθμίδας, καθώς και τους συνεργάτες και τους συμβούλους οι οποίοι εκπροσωπούν ή λειτουργούν για λογαριασμό της ROLLEX είτε μέσω εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών είτε οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής σκοπό έχει να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της εντιμότητας, της διαφάνειας και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της ROLLEX. 
Ο Κώδικας γνωστοποιείται στους εργαζόμενους κατά την πρόσληψή τους και στους συνεργάτες και προμηθευτές κατά την έναρξη της συνεργασίας με την εταιρεία οπότε και ενημερώνονται ότι είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ROLLEX.
 
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ROLLEX ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
 
Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει υπάρξει διαχρονικά στο κέντρο της ROLLEX από τη δημιουργία της μέχρι και σήμερα. Ένα στοιχείο της επιτυχίας της ROLLEX είναι ότι αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους της. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού εργάζονται για την εταιρεία επί σειρά ετών. Η Διοίκηση της ROLLEX λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας προς τους εργαζομένους και για το λόγο αυτό, μέριμνα της Διοίκησης αποτελεί:
– Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση.
– Η διασφάλιση ενός ηθικού και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω της προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης, σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησης της ROLLEX, υιοθετώντας πρακτικές πρόσληψης απόλυτα σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κριτήρια και προϋποθέσεις. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στις ικανότητες, το μορφωτικό επίπεδο και τα νόμιμα ηλικιακά όρια απασχόλησης κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, την υπηκοότητα, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή, τη σωματική ικανότητα, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους. 
– Η διασφάλιση ενός ασφαλούς, υγιούς και καλά δομημένου περιβάλλοντος εργασίας με εγκαταστάσεις φιλικές προς τους εργαζομένους, παρέχοντας όλα τα μέσα προστασίας.
– Η ενθάρρυνση της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης την ανθρώπων μας, με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή τους.
– Η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων, με βάση τον ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, σεβόμενοι την καλοπροαίρετη ή και αντίθετη άποψη. Οι διαφορές μας μπορεί να είναι τα πλεονεκτήματα μας. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι, αλλά η διαφωνία δεν αποτελεί δικαιολογία για ασεβείς συμπεριφορές ή προσωπικές επιθέσεις. Ο σεβασμός προς όλους είναι κοινός παρονομαστής για όλους τους εργαζόμενους.
– Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της ROLLEX.
– Η μηδενική ανοχή και απαγόρευση κάθε είδους παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης κάθε άλλης νομικά προστατευόμενης κατηγορίας), εκφοβισμού, αγένειας ή ασέβειας καθώς και άσεμνων σχολίων. Επίσης, η ROLLEX απαγορεύει κάθε μορφή απειλής ή βίας στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών της.
– Η λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η υποστήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 
Ο ρόλος της ομάδας των Διευθυντικών Στελεχών της ROLLEX (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές των Τμημάτων) είναι το κλειδί στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ακεραιότητα, τη συλλογική εργασία και την εμπιστοσύνη. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ROLLEX, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Τμημάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο, μεριμνά για τη δρομολόγηση μιας ορθής εταιρικής και ατομικής συμπεριφοράς σε όλη τη ROLLEX.
Ειδικότερα, ο ρόλος των Στελεχών επικεντρώνεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:
– Εξασφάλιση ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι διαθέσιμος και κατανοητός σε όλους τους εργαζομένους.
– Να προάγουν με το προσωπικό τους παράδειγμα, τα πρότυπα και τις συμπεριφορές που περιγράφονται στον Κώδικα.
– Εξασφάλιση ότι οι υπάλληλοι έχουν λάβει, όπου απαιτείται, κατάλληλη εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να συμμορφωθούν με τον Κώδικα Δεοντολογίας.
– Να δημιουργούν ένα ανοικτό περιβάλλον στην κατάθεση προβληματισμών αλλά και την παροχή βοήθειας και στήριξης του προσωπικού για την αποτελεσματική ανάδειξη των ζητημάτων συμμόρφωσης με τον Κώδικα.
 
ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 
Το ήθος μιας επιχείρησης αποτελείται κυρίως από έννοιες όπως η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η υπευθυνότητα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτές οι έννοιες.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Η επιχειρηματική ηθική δεν περιορίζεται απλώς στην τήρηση των νομικών, ρυθμιστικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών προτύπων. Αντιθέτως αντιπροσωπεύει – πρώτα και κύρια – την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με πνεύμα δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού.
– Η επιχειρηματική ηθική συνιστά προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη εταιρεία υψηλών επιδόσεων όπως η ROLLEX. Η συμβολή των εργαζομένων στην οικοδόμηση ενός κλίματος μέσα στο οποίο εκτιμούν, κατανοούν και μοιράζονται συγκεκριμένες κοινές αξίες, προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στην ROLLEX και συμβάλλει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Όλοι οι εργαζόμενοι, υπάλληλοι, διευθυντές αλλά και άλλα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της ROLLEX αναμένεται να συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες και να τηρούν τους επιβαλλόμενους περιορισμούς. Κύρια προτεραιότητα της ROLLEX αποτελεί ο σεβασμός των νομοθετημένων διατάξεων και πολιτικών, όπως επίσης και η επακόλουθη νομοταγής και ορθή συμπεριφορά. Σε περίπτωση ύπαρξης αντίθεσης μεταξύ του νόμου και των αρχών που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα, ο νόμος υπερισχύει.
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Κάθε παραβίαση του νόμου εκθέτει την ROLLEX σε κινδύνους, των οποίων η έκταση και ο αντίκτυπος, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες.
– Η ROLLEX θεωρεί αυτονόητη την συμμετοχή των εργαζομένων της, σε όποια βαθμίδα ιεραρχίας και αν βρίσκονται, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόμου αλλά και στην τήρηση των υποστηρικτικών διαδικασιών που θεσπίζονται από την ROLLEX προς αυτή την κατεύθυνση.
 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
 
Εργαζόμενοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ROLLEX οφείλουν να διεξάγουν τις προσωπικές τους αλλά και τις τυχόν άλλες εξωτερικές δραστηριότητες τους με τέτοιο τρόπο που δεν συγκρούονται ή δεν φαίνεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα της ROLLEX. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει άμεσα να γίνει αναφορά από το εμπλεκόμενο πρόσωπο στον /στην άμεσο/η προϊστάμενό/η του/της. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τον Προϊστάμενό τους για ενδεχόμενη σχέση με άτομα ή εταιρίες με τις οποίες η ROLLEX έχει επαγγελματικές συναλλαγές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Στις σχέσεις αυτές περιλαμβάνονται δεσμοί αίματος ή εξ αγχιστείας, συνεργασία ή επενδύσεις.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση της θέσης τους προς όφελος των συγγενικών προσώπων ή στενών συνεργατών τους.
– Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή δώρων ή δωρεών από άτομα που επιθυμούν να συνεργαστούν με την ROLLEX, τα οποία μπορούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητά τους ή να φανεί ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
Οι Γενικοί Διευθυντές και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της καθιέρωσης και της διαχείρισης των κατάλληλων πολιτικών για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Πρέπει να προστατεύουν την ιδιοκτησία της εταιρείας, τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και τους πάσης φύσεως πόρους, να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στη χρήση τους, η οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εργασίας και να λαμβάνουν κάθε δυνατή μέριμνα για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής ή κλοπής, ως και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών.
– Οι οδηγοί εταιρικών οχημάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε περίπτωση παράβασής του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Απαγορεύεται αυστηρά η παράνομη διακίνηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σε περίπτωση λαθρεμπορίας αγαθών, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο που έχει διαπράξει το αδίκημα και να καταθέσει καταγγελία κατά του υπαλλήλου χωρίς να καταβάλει την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.
 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
Η ROLLEX εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα για την ακριβή, ορθή και πλήρη τήρηση των οικονομικών της στοιχείων και εκθέσεων και επιδιώκει και διασφαλίζει τη διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές της αναφορές. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Τα λογιστικά αρχεία και τα υποστηρικτικά έγγραφα της ROLLEX σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιγράφουν και να αντικατοπτρίζουν την πραγματική φύση των συναλλαγών της, καθώς και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
– Η ορθή και ακριβής τήρηση αρχείων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ομαλή λειτουργία της ROLLEX. Στα αρχεία τηρούνται και φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ROLLEX. Όλα τα αρχεία και τα της ROLLEX πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να αποδεικνύεται η εγκυρότητα, η ακρίβεια, η πληρότητα και η αποδοτικότητα των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί. Όσοι εργαζόμενοι, λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας τους, τηρούν αρχεία, οφείλουν να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.
– Η συνεργασία με τους ελεγκτές – ορκωτό, εξωτερικούς και εσωτερικούς – πρέπει να είναι άρτια και αποτελεσματική. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ROLLEX οφείλουν, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να διαβιβάζουν στους ελεγκτές ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα δημοσιονομικά της ROLLEX, ώστε να παρουσιάζεται ακριβής και ολοκληρωμένη απεικόνιση της ROLLEX, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα είναι πληροφορίες που δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και πελατών/συνεργατών, πλάνα για εξαγορές / συγχωνεύσεις και σημαντικές διοικητικές αλλαγές ή εν γένει πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη και στρατηγική της ROLLEX. Επίσης, αφορούν σε στοιχεία που έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα ή με ευρεσιτεχνίες της ROLLEX, την επιχειρηματική έρευνα, σχέδια για νέα προϊόντα, στρατηγικούς στόχους, οποιαδήποτε μη δημοσιευμένα χρηματοοικονομικά ή μη δεδομένα, πληροφορίες τιμολόγησης, καταλόγους προμηθευτών, όπως και στοιχεία σχετικά με απαιτήσεις και επιχειρηματικές επιλογές.
Επιπλέον, στη ROLLEX αναγνωρίζουμε τη σημασία και είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με όλα τα άτομα με τα οποία αλληλοεπιδρούμε, συμμορφούμενοι με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ROLLEX. Για το σκοπό αυτό, προστατεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών και των συμβούλων μας και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ και του εφαρμοστικού εσωτερικού νόμου 4624/2019. Με στόχο την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, υιοθετήσαμε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θέσαμε αυστηρές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, ή χειραγώγηση με χρήση κάθε τεχνικού διαθέσιμου μέσου, με βάση το εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις τους με τρίτους, δεν πρέπει να αποκαλύπτουν ή να καθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσιμες πληροφορίες που ανήκουν στην ROLLEX οι οποίες είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες .
– Πρέπει να διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες της ROLLEX, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που περιήλθαν σε γνώση τους και να μην τις γνωστοποιούν σε άτομα εκτός της ROLLEX, συμπεριλαμβανομένων των
μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με την ROLLEX καθώς και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών προς τρίτους απαιτείται από το νόμο ή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών. Οι περιορισμοί στην κοινή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών ισχύουν μέχρις ότου οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό με άλλο τρόπο.
– Σε περίπτωση που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα άλλων εργαζομένων, μελών του Δ.Σ., προμηθευτών, συνεργατών ή πελατών, κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την απασχόληση, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων (π.χ. αναφορά κάθε παραβίασης του απορρήτου, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αποθήκευση ή/και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων με ασφαλή τρόπο κλπ.).
 
ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 
Η ROLLEX δεσμεύεται ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται.
Οι εργαζόμενοι της ROLLEX, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, που εμπλέκονται στις εμπορικές δραστηριότητες, πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Οποιεσδήποτε συγκρίσεις πραγματοποιούνται ανάμεσα σε προϊόντα της ROLLEX και σε αυτά των ανταγωνιστών της θα πρέπει είναι ακριβείς και τεκμηριωμένες.
– Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε αθέμιτο μέσο κατά των ανταγωνιστών της ROLLEX, μέσω χειραγώγησης, συγκάλυψης, κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, εσφαλμένης παρουσίασης σημαντικών στοιχείων ή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης και πραγματοποίησης αθέμιτων συναλλαγών.
– Οφείλουν να διεξάγουν δίκαιες συναλλαγές με πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές και να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά και πάντα με γνώμονα τους κανόνες και τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού.
– Οι παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού εκθέτουν τη ROLLEX σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και πλήττουν τη φήμη της, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη ROLLEX συνολικά.
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

Η ROLLEX παρέχει σε όλους τους υφιστάμενους ή υποψήφιους προμηθευτές της ισότιμες ευκαιρίες και απαιτεί από τους προμηθευτές της να εφαρμόσουν τα ίδια πρότυπα ακεραιότητας. Οι αποφάσεις της ROLLEX, σε επίπεδο συνεργασιών, βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως: η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, η ύπαρξη κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της ROLLEX, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Στόχος είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων πηγών εφοδιασμού μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία συμβάλλει στην προστασία της φήμης της ROLLEX.
– Η ROLLEX θα διακόψει οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με έναν προμηθευτή ή εργολάβο, ο οποίος διαπιστώνεται ότι εφαρμόζει παράνομες πρακτικές και αντιβαίνει στον παρόντα Κώδικα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Οι σχέσεις της ROLLEX με τους πελάτες της πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους για την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας. Δημιουργούμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών μας .
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς προστιθέμενη αξία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν φροντίζουμε και καλύπτουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πελατών μας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι πελάτες μας προσδοκούν από εμάς να παραδώσουμε νέα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης της ROLLEX και, κατ’ επέκταση, όλων των εργαζομένων της.
– Οι αποφάσεις που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας και να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα των προϊόντων και τη φήμη της ROLLEX δεν επιτρέπονται. 
– Οφείλουν να μεταχειρίζονται τους πελάτες /υποψήφιους πελάτες κατά ηθικό και δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους (για παράδειγμα: παρουσίαση των χαρακτηριστικών ή/και της συσκευασίας των προϊόντων με ειλικρίνεια, αποφυγή οποιονδήποτε αθέμιτων ή παραπλανητικών μεθόδων, επικοινωνία με ξεκάθαρο τρόπο των προγραμμάτων πωλήσεων της ROLLEX, εφόσον υπάρχουν, παροχή ακριβώς αυτού που πραγματικά χρειάζεται ο πελάτης, αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως φύλου/εθνικότητας/περιοχής).
– Ο σεβασμός μας προς τους πελάτες μας αντικατοπτρίζεται επίσης από τις πρακτικές της ROLLEX όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, η συλλογή προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ή σε πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς και με ελεύθερη συναίνεση του πελάτη. Η δημοσιοποίηση, η παροχή ή η χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άλλους από εκείνους που καθορίζονται από την ROLLEX δεν επιτρέπεται, εκτός εάν ο πελάτης έχει δώσει ελεύθερα την συγκατάθεσή του κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής του ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 
Με άρτια παραγωγική διαδικασία, άριστες πρώτες ύλες, πολλαπλούς ποιοτικούς ελέγχους με αξιοπιστία, το εμπορικό σήμα της ROLLEX έχει ταυτιστεί με προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας.
Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε και να ικανοποιούμε τις σημερινές απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά συγχρόνως να επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες. Ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παράγοντας προϊόντα με διεθνείς προδιαγραφές και φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον.
Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού τα προϊόντα μας έχουν υψηλή και σταθερή ποιότητα, συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, εφαρμόζονται εύκολα, εξασφαλίζουν άριστο αποτέλεσμα και διατηρούν τις ιδιότητές τους για πολλά χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο η ROLLEX είναι πιστοποιημένη με EN ISO 9001:2008. Η φιλοσοφία της ROLLEX είναι επικεντρωμένη στους πελάτες της, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, τηρώντας τις δεσμεύσεις, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας καινοτόμες ιδέες για τη δημιουργία νέων προϊόντων. 
Κύριος στόχος είναι να υπάρχουν σταθερές συνεργασίες με γνωστούς Οίκους που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα παραγωγής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ

Η συνεργασία και οι επικοινωνίες με τις Κυβερνητικές Αρχές διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Όλοι οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματικοί εταίροι που, λόγω της φύσης της εργασίας τους, επικοινωνούν με τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς της βιομηχανίας και τους Κυβερνητικούς αξιωματούχους, θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου και του Διευθυντή του Τμήματος. 
– Η δωροδοκία δημόσιων ή Κυβερνητικών αξιωματούχων και η επέκταση σε αυτούς οποιασδήποτε μορφής προσωπικής διευκόλυνσης απαγορεύονται αυστηρά.
 
Δεδομένου ότι η φήμη της ROLLEX εξαρτάται επίσης από τη δημιουργία και την επιλογή κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας, όλες οι δραστηριότητες επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιούνται μετά από κατάλληλες οδηγίες που παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Η επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι ευθύνη συγκεκριμένων ατόμων που η ROLLEX  έχει εξουσιοδοτήσει ρητά για το σκοπό αυτό.
– Σε περιπτώσεις που λαμβάνουν ερωτήσεις πάνω σε εταιρικά θέματα στα οποία δεν έχουν ρητά εξουσιοδοτηθεί να απαντήσουν, θα πρέπει να τις διαβιβάσουν στο αρμόδιο Τμήμα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι υποχρεωτική. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις δεν πρέπει να επηρεάζονται από ιδιωτικά συμφέροντα ή προσωπικά οφέλη ή διαφθορά (ο όρος “διαφθορά” αναφέρεται γενικά στην απόκτηση ή στην προσπάθεια απόκτησης προσωπικών ή επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων μέσω ακατάλληλων ή παράνομων μέσων). Η διαφθορά μπορεί να αναφέρεται σε πληρωμές ή στην ανταλλαγή οποιουδήποτε πολύτιμου αντικειμένου και περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δωροδοκία, εκβιασμούς και παράνομες προμήθειες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Τα Διευθυντικά στελέχη της ROLLEX δεσμεύονται για την τήρηση της διαφάνειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των χρηματοοικονομικών αναφορών της ROLLEX. Απαγορεύεται επίσης η προσφορά ή η λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών, προς/από οποιονδήποτε δημόσιο ή Κυβερνητικό αξιωματούχο ή η διεξαγωγή παρόμοιων συναλλαγών οποιουδήποτε τύπου με τέτοια πρόσωπα.
– Οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματικοί εταίροι της ROLLEX απαγορεύεται να προσφέρουν ή να λαμβάνουν, είτε οι ίδιοι είτε τα μέλη της οικογένειάς τους, δώρα, εκπτώσεις, αμοιβές, παροχές ή άλλα ανταλλάγματα (οικονομικής ή φύσεως ή μη) σε/από πελάτες της εταιρείας, προμηθευτές, δημόσιους ή άλλους φορείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι της ROLLEX, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτές είναι αποδεκτές στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τέτοιες παροχές θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επαγγελματικούς σκοπούς, να περιορίζονται στο προσήκον μέτρο και να λαμβάνεται κάθε μέριμνα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της επιχειρηματικής σχέσης, την αποφυγή δημιουργίας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων ή δημιουργίας συνθηκών που μπορεί να ερμηνευθούν ως δωροδοκία.
– Πολιτική της ROLLEX είναι να μην γίνονται οποιεσδήποτε δωρεές σε πολιτικούς σχηματισμούς ή σε συσχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα. Επιπλέον, απαγορεύεται σε όλους τους εργαζομένους ή συνεργάτες να εκπροσωπούν την ROLLEX ενεργώντας εξ ονόματός της, σε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν στην ιδιωτική τους ζωή.
– Κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης της ROLLEX είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διαφάνειας των ενεργειών του. Η διάπραξη αδικημάτων σχετικών με διαφθορά ή δωροδοκία από εργαζόμενο ή συνεργάτη συνεπάγεται όλες τις νομικές συνέπειες και μπορεί να οδηγήσει σε άμεση λύση της συμβατικής σχέσης του με την ROLLEX.
 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Η ROLLEX εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι και επαγγελματικοί συνεργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της, εργάζονται σε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η ROLLEX παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων και τυχόν επαγγελματικών ασθενειών. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των γνώσεών τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας και υγείας τους στο χώρο εργασίας τους, στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται κατά τα εργασιακά τους καθήκοντα και στο μέτρο των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.
– Οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των συναδέλφων τους και των επισκεπτών στους χώρους εργασίας τους.
– Καλούνται να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να εντοπίζουν τους τομείς της εργασίας τους (όπως επισφαλείς συνθήκες εργασίας και συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης της βίας στο χώρο εργασίας) που χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά τα θέματα αυτά, συμβάλλοντας έτσι διαρκώς στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός καλύτερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.
– Απαγορεύεται να εργάζονται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.
 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
 
Η ROLLEX  μια εταιρία παραγωγής θέλει να ενημερώσει τους συνεργάτες της και τους καταναλωτές της ότι έχει λάβει δρακόντεια μέτρα προστασίας τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της όσο και για την παραγωγή ενός ασφαλούς τελικού προϊόντος. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας είναι ήδη εκπαιδευμένοι όσον αφορά την ατομική υγιεινή και τα μέτρα προφύλαξης. Επιπλέον, έχουν ενταθεί κατά την διάρκεια της μέρας οι απολυμάνσεις στον χώρο παραγωγής. Επίσης, διαμορφώθηκαν διαφορετικά οι χώροι εργασίας του προσωπικού ώστε να κρατούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας που κάνουν «παραλαβές και παραδόσεις» φοράνε μάσκες, έχουν διαθέσιμα αντισηπτικά υγρά και περιμένουν πάντα σε ανοιχτούς χώρους. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κάνεις στους χώρους του εργοστασίου πέραν του προσωπικού. Επίσης οι διανομείς που μεταφέρουν τα προϊόντα ROLLEX σε όλο το κόσμο, έχουν την οδηγία να εισέρχονται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεων.
Όποιος δεν αισθάνεται καλά δεν έρχεται στην εργασία ακολουθώντας μια υπεύθυνη στάση προς τον εαυτό του αλλά και προς τρίτους, “μένουμε σπίτι». Οποίος έχει ταξιδέψει μπαίνει σε καραντίνα 14 ημέρων. Τα τμήματα που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως δεν έρχονται στα εργοστάσια έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μεταφοράς και διασποράς του ιού τόσο εσωτερικά όσο και στους οικείους μας.
Εκτός από την ενημέρωση που έχει γίνει στο προσωπικό από τους Υπευθύνους των τμημάτων για τα έξτρα μέτρα προστασίας, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ έχουν αναρτηθεί και σε κεντρικά σημεία όλων των εγκαταστάσεων για να είναι διαθέσιμες σε όλο το προσωπικό και έχουν διανεμηθεί έντυπα φυλλάδια οδηγιών.
 Έχει δημιουργηθεί “Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης COVID-19” η οποία ενημερώνεται συνεχώς για εξελίξεις και οδηγίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και δίνει αντίστοιχα οδηγίες σε όλο το προσωπικό της εταιρίας.
Η ROLLEX και οι άνθρωποι της συνεχίζουν να παράγουν και να διανέμουν τα προϊόντα σε όλο το κόσμο. Θα καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Είναι μια δύσκολη ώρα για όλους και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης.
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ROLLEX αντιτίθεται σε κάθε μορφή καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας. Όλες οι σχέσεις εργασίας βασίζονται αποκλειστικά στη συναινετική συνεργασία και στην αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους και για τις δύο πλευρές (εργαζόμενοι – εταιρία). Καμία μορφή εξαναγκασμού, επιβολής ή παιδικής εργασίας δεν γίνεται ανεκτή στην ROLLEX. Το κατώτερο όριο ηλικίας απασχόλησης είναι τα 18 έτη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Η επιχειρηματική στρατηγική της ROLLEX συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η ROLLEX εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Όπως και με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η πρόθεση και ο στόχος της ROLLEX είναι οι διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της να έχουν τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνεπώς,  η συνετή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ROLLEX.
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η ιστορία της ROLLEX έχει συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πρόκειται για μια διαρκώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες, στο σύνολό τους, συνεπάγονται τη δέσμευση της ROLLEX να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας μέσα από διαδικασίες ανοικτού κοινωνικού διαλόγου που εφαρμόζει και να χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
Επιπλέον, η ROLLEX έχει έντονη κοινωνική συμβολή και προωθεί τον εθελοντισμό στο δίκτυό της μέσω της ιδέας της κοινωνικής προσφοράς. Ειδικότερα, η ROLLEX ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να συμμετάσχουν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις της, μέσω των οποίων μπορούν να βοηθήσουν ενεργά σε συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Πέραν της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται, η ROLLEX, στηρίζει συνειδητά και ενεργά την ισορροπημένη και ποικίλη ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που:

  • βοηθούν στην ανάπτυξη των τοπικών υποδομών,
  • προστατεύουν το περιβάλλον,
  • ενισχύουν την απασχόληση,
  • συμβάλλουν στη άμβλυνση των συνεπειών της φτώχειας και
  • προωθούν τον πολιτισμό και στηρίζουν την εκπαίδευση.
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
 
Οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Τμήματος/Υπηρεσιών έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα. Εάν ένα Διευθυντικό Στέλεχος γνωρίζει ότι κάποιος εργαζόμενος προτίθεται να προβεί σε μια πράξη απαγορευμένη από τον Κώδικα και δεν λάβει κανένα μέτρο για την αποφυγή της, το Διευθυντικό Στέλεχος θεωρείται εξίσου υπεύθυνο με τον εργαζόμενο.
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να αναζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του.
– Να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές του Κώδικα και μπορεί να βλάψει τη φήμη της ROLLEX.
– Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και κατά τις συναλλαγές τους με τρίτους να θέτουν υπόψη τους τον Κώδικα και να τούς υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτού, αν απαιτηθεί.
– Να συμβουλεύονται τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή τους, αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν κάποια από τις δραστηριότητές τους μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση του Κώδικα.
– Η άγνοια των διατάξεων του Κώδικα εκ μέρους του εργαζομένου δεν συγχωρείται και δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτές, από την στιγμή που η Διοίκηση έχει μεριμνήσει ώστε να λάβει γνώση αυτών.
 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Η ROLLEX αναμένει από τους εργαζομένους της να αναφέρουν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής, όταν τις αντιλαμβάνονται ή όταν αυτές τίθενται υπόψη τους, χρησιμοποιώντας την Αναφορά Καταγγελιών. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στη ROLLEX να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει το ζήτημα ιδανικά, προτού τραπεί σε παραβίαση του νόμου ή σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας ή οδηγήσει στη διακινδύνευση της φήμης της ROLLEX. Οι αναφορές που σχετίζονται με παραβιάσεις του παρόντα Κώδικα θα υποβάλλονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή / και στο Νομικό Σύμβουλο της ROLLEX, τα αρμόδια τμήματα θα διερευνούν διεξοδικά τις σχετικές αναφορές, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των σχετικών πληροφοριών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο, ενώ όπου απαιτείται θα αναλαμβάνονται διορθωτικές και κατασταλτικές ενέργειες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
– Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που θεωρούν ότι αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
– Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντίκτυπου στην εταιρεία όπου εργάζονται και κατ’ επέκταση ολόκληρης της ROLLEΧ, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.
– Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εργαζόμενο για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς. Αν το επιθυμούν, ωστόσο, η υποβολή τη καταγγελίας μπορεί να γίνει ανώνυμα.
– Τα διευθυντικά στελέχη της ROLLEX διασφαλίζουν ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.
– Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα.
– Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση που επιθυμούν να ζητήσουν μία συμβουλή ή να εγείρουν ένα σχετικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:
• Τον Προϊστάμενό τους,
• Τον Διευθυντή τους,
• Το Νομικό Σύμβουλο της ROLLEX
• Περιπτώσεις παραβίασης του Κώδικα μπορούν επίσης να αναφέρονται τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επώνυμα ή και ανώνυμα).
 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
 
Η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή / και στο Νομικό Σύμβουλο της ROLLEX.
Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα θεωρείται παράπτωμα και, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορεί να υποβάλει τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο, ανεξαρτήτων ιεραρχικής βαθμίδας και ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σε πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες της ROLLEX.
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ROLLEX ΑΒΕΕ» και μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί μόνο από αυτό. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή ακυρώσεις γνωστοποιούνται ανάλογα.